fbpx
BOOKING CONDITIONS 2021

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

1. Atelier Oost Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 53136608, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens verhuurder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door verhuurder in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 3 | OFFERTES

1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 30 kalenderdagen.

2. Verhuurder kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Een boeking is enkel geldig wanneer deze via het daarvoor aangewezen systemen wordt geplaatst..

ARTIKEL 4 | TARIEVEN EN BETALINGEN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Er kan geen optie op een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling. 

3. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient huurder uren bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Verhuurder kan nimmer garanderen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte buiten het in eerste instantie gereserveerde dagdeel.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Verhuurder heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de huurder.

5. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 5 | VERPLICHTINGEN HUURDER

1. Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Verhuurder.

2. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verhuurder zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Huurder vrijwaart verhuurder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Gasten mogen nimmer zonder begeleiding van de huurder in het pand van verhuurder aanwezig zijn en deuren dienen te allen tijde te worden afgesloten wanneer de ruimte wordt verlaten.

5. Huurder is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden.

ARTIKEL 6 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat huurder beoogde.

2. De studio bevindt zich op de eerste en tweede verdieping en is niet rolstoeltoegankelijk.

3. Er is geen deurbel aanwezig. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen, fotografen en overige personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het begin van het tijdslot. 

4. Er worden enkel groepen met een maximum grootte van 8 personen toegelaten.

5. Het is mogelijk gebruik te maken van fotoapparatuur tegen een meerprijs.

6. Sleutels voor toegang tot het pand zullen enkel aan de huurder worden verschaft. Het is huurder verboden deze sleutels aan derden te verstrekken. Sleutels dienen direct na de gehuurde periode te worden ingeleverd op de daartoe overeengekomen wijze.

7. Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. Tevens is roken in en rond het pand niet toegestaan.

8. Het is huurder niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen. 

9. Huisdieren zijn niet toegestaan in de studio. Het is huurder toegestaan, onder eigen verantwoordelijkheid, kinderen in de ruimte toe te laten. Indien zij schade veroorzaken, komt deze schade voor rekening van huurder.

10. Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. Huurder is gerechtigd eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast met vriesvak beschikbaar. Er is geen mogelijkheid tot catering vanuit verhuurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de gewenste etens- en drinkwaren.

11. Huurder dient na de huurperiode zorg te dragen voor het (veeg)schoon achterlaten van de ruimte en het uitdoen van verwarmingen en lichten. Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten is verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten door te berekenen aan huurder.

12. Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld is verhuurder gerechtigd een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten die gepaard gaan met de overtreding dit bedrag overschrijden.

ARTIKEL 7 | RESERVERING

1. De kleinste reserveringseenheid bedraagt een dagdeel van 2 uur.

2. Huurder houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. 

ARTIKEL 8 | ANNULERING EN OVERMACHT

1. Verhuurder heeft het recht een boeking te weigeren.

2. In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.

3. Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip, waarbij huurder de mogelijkheid heeft de reservering kosteloos te verzetten of over te dragen aan een ander. Huurder heeft geen recht op terugbetaling van de reeds voldane factuur.. Indien huurder de boeking binnen 72 uur wenst te verzetten, is verhuurder gerechtigd 50% de oorspronkelijke boekingskosten door te berekenen, bovenop de nieuwe boekingskosten. Bij annulering of het verzetten van de oorspronkelijke reservering binnen 24 uur wordt 100% van de oorspronkelijke boekingskosten doorberekend. 

4. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

5. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

6. Indien huurder de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is verhuurder gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Toegang tot het pand vindt in beginsel plaats op eigen risico van de huurder.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.

4. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen binnen het pand.

5. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.

6. Huurder is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek. 

7. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de door hem meegenomen gasten.

8. Huurder is gehouden over een geldige WA verzekering te beschikken.

9. Indien huurder schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

10. In het geval dat verhuurder een schadevergoeding verschuldigd is aan huurder voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft het bedrag dat door verhuurder aan huurder in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt. 

11. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Verhuurder geleverde diensten.

ARTIKEL 10 | INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij verhuurder. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft huurder verhuurder toestemming om beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

ARTIKEL 11 | BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Huurder wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Verhuurder is gehouden huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.

ARTIKEL 12 | KLACHTEN

1. Huurder is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan verhuurder. 

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 | GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google